محورهای مقالات

۱-تبیین جایگاه دیپلماسی تعاون و امداد در دیپلماسی عمومی کشور
۲-  انتقال فرهنگ اسلامی -ایرانی و دیپلماسی تعاون و امداد
۳- قش خدمات امدادی و درمانی در دیپلماسی عمومی
۴- اردوهای بین المللی سازندگی و خدمات بشر دوستانه، ضرورت، الزامات و راهبردها
۵- نقش مجامع جهانی در توسعه فعالیت های بشر دوستانه
۶- نقش سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در دیپلماسی عمومی
۷- نقش انجمن های دوستی در توسعه همکاری های بشر دوستانه
۸- تنوع و موضوعات دیپلماسی تعاون در حوزه های فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team